thumbnail Is ‘Thor: Ragnarok’ A Subversive Takedown Of White Supremacy?
thumbnail The Pixar Theory